مسئله ۸۵۲

مسئله ۸۵۲

چون وقف تنها در مورد ملك واقف است، روى اين اصل اموال عمومى كه اختصاص‌‌بردار نيست مگر از لحاظ اولويت در بهره‌‌بردارى با شرائط مقرره ـ قابل وقف كردن نيست، بنابراين زمين و دريا و جنگل و رودخانه و مانند اين‌‌ها، ـ اصلشان ـ قابل وقف نيستند. مگر نسبت به‌‌بهره‌‌هايى كه از آن‌‌ها ـ در اثر كاركردى يا صرف مالى ـ برده مى‌‌شود، كه اگر مورد وقف از بهره‌‌بردارى ويژه‌‌اش افتاد ساير بهره‌‌بردارى‌‌ها هم‌‌چون اصل مورد وقف براى ديگران آزاد مى‌‌شود، مگر اين‌‌كه تمامى بهره‌‌بردارى‌‌هايش كلاً وقف شده باشد، كه نخست مثلاً در نتيجه‌‌ى احياى زمين كه همه‌‌گونه بهره‌‌بردارى از آن در اختصاص او قرار مى‌‌گيرد، و چنان‌‌كه اين حق اولويت را خودش‌‌مى توانست در برابر مبلغى به‌‌ديگرى واگذار كند، اين‌‌جا هم مى‌‌تواند اين بهره‌‌بردارى‌‌هاى وسيع را براى مصلحتى اسلامى وقف كند كه از اختصاص خودش بيرون كرده و در جهت خاص و يا عام‌‌المنفعه‌‌اى قرار دهد.