مسئله ۸۵۳

مسئله ۸۵۳

چون وقف ـ مانند نماز و روزه و حج ـ از عبادات رسمى نيست قصد قربت رسمى هم در صحتش شرط صحتش نيست و تنها شرط اصليش اين است كه به‌‌مصلحت شخصى يا عمومى اسلامى براى خدا باشد ـ كه اين خود قربتى است الهى ـ گرچه در غير راه خدا هم درست نيست.