مسئله ۸۷۳

مسئله ۸۷۳

آيا تنها دروغى حرام است كه زيان آور است، كه اگر هرگز زيانى نداشته باشد گناه نيست؟ آيات و رواياتى كه دروغ را مورد مذمت قرار داده در اختصاص دروغ زيانبار نيست، وانگهى زيان دروغ هم در انحصار زيان به‌‌ديگرى كه به‌‌او دروغ گفته‌‌اى نيست، بلكه زيانش نخست به‌‌خود شما است كه خود را به‌‌گزاف گويى و حقايق را وارونه جلوه دادن آلوده كرده‌‌اى.
آرى! راست گفتن هم‌‌چون راست انديشيدن و راست معتقد بودن و راست عمل كردن، در راستاى ايمان به‌‌خداى متعال از صفات راست مؤمنان است كه هرگز به‌‌كجى نمى‌‌گرايند، و حتى‌‌الامكان به‌‌كژى و دروغ آلوده نمى‌‌شوند.