مسئله ۸۸۶

مسئله ۸۸۶

در باب غيبت و هر بابى ديگر از گناهان لازم است بازتاب گناهانى كه رو در روى هم قرارگرفته‌‌اند بررسى شود، و آن‌‌چه گناهش كم‌‌تر است مراعات گردد، و اين موازنه حتما بايد برمبناى دليل قرآن و يا سنت قطعيه باشد و نه ساير موازينى و دلائلى كه هرگز از نظر شرع هيچ‌‌گونه وزن و ارزشى نداشته و ندارند. و اكنون مواردى ديگر از موارد استثنايى غيبت حلال يا واجب را از باب نمونه متذكّر مى‌‌شويم.