مسئله ۸۸۷

مسئله ۸۸۷

مورد اول اين‌‌كه اگر غيبت‌‌كردن از شخصى نزد شخصى باشد كه مى‌‌تواند او را از گناه باز دارد و يا به‌‌واجبى بگمارد، اين‌‌جا چنان غيبتى نه تنها حلال است بلكه از باب امر به‌‌معروف و نهى از منكر واجب است، زيرا بعد عمومى «تشيعَ الْفاحِشَةُ» را ندارد، و بعد خصوصيش نيز كه هتك حرمت اوست در برابر بازتاب ترك اين منكر كه مورد غيبت است يا واجب متر وكش بسيار ناچيز است.