مسئله ۸۹۵

مسئله ۸۹۵

و از همين قبيل‌‌اند واعظان‌‌يا مداحان و يا شرعمدارانى كه‌‌اسلام واسلاميات را بازيچه و وسيله ارتزاق قرار داده، و در گفتار واعمال هميشه مصالح شخصى خود را درنظر دارند كه به‌‌فرمايش معصومين عليهاالسلام اين‌‌ها چوپانانى خائن مى‌‌باشند، نيز بايستى حداقل در جوى كه فعاليت‌‌هاى تبليغى دارند افشاگرى شوند.