مسئله ۹۰

مسئله ۹۰

در مسح پاها احتياط واجب است كه تمامى روى پاها با اين مسح مرطوب شود، مگر مقدارى كه نوعا ممكن نيست جز با عسر و حرج كه اين هم لازم نيست.