مسئله ۹۰۲

مسئله ۹۰۲

احيانا كسانى با زرنگى و به‌‌خيال كلاه شرعى! مسلمانى را از حيثيت ساقط مى‌‌كنند كه به‌‌گونه‌‌اى بدتر از غيبت‌‌هاى رسمى است، مثلاً ميگويد از فلان كس نمى‌‌توان سخن گفت؛ چيزى درباره‌‌ى او گفتن غيبت است مى‌‌ترسم غيبت باشد والاّچيزهايى را مى‌‌دانم كه اگر بشنوى سرت سوت مى‌‌كشد. و امثال اين جملات، در حالى كه با اين‌‌گونه كلمات همه چيز درباره او گفته، كه اگر يك يا چند گناه پنهانى هم داشته، او با اين كلى‌‌گويىِ بى‌‌رنگ همه‌‌ى رنگ‌‌هاى ناجور را به‌‌او زده است.