مسئله ۹۰۳

مسئله ۹۰۳

چنان‌‌كه غيبت كردن گناه است گوش دادن به‌‌آن نيز گناه است كه «لايغتب» هر دو را در بردارد، چنان‌‌كه:«أالسّامِعُ لِلْغيبَةِ أحَدُ الْمُغْتابينَ» «شنونده‌‌ى غيبت يكى از غيبت‌‌كنندگان است».