مسئله ۹۰۶

مسئله ۹۰۶

به‌‌طور كلى برحسب روايت مشهور از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم مؤمن بر مؤمن سى حق دارد كه هرگز از آن‌‌ها برى‌‌الذمه نمى‌‌شود مگر با انجام آن‌‌ها و يا اين‌‌كه مورد بخشش قرار گيرد و اين حقوق عبارتند: ۱ ـ از لغزشش چشم‌‌پوشى كند. ۲ ـ او را در حال نگرانى رحم كند. ۳ ـ عورتش را «يعنى عيوب پنهانيش را» پنهان دارد. ۴ ـ عذرش را بپذيرد. ۵ ـ غيبتش را مردود سازد. ۶ ـ همواره در نصيحتش كمر همت بندد. ۷ ـ دوستيش را نگه دارد. ۸ ـ عهد و پيمان و امانتش را رعايت كند. ۹ ـ به‌‌هنگام بيماريش عيادتش كند. ۱۰ ـ پس از مرگ در تجهيزش شركت كند. ۱۱ ـ درخواستش را بپذيرد. ۱۲ ـ هديه‌‌اش را قبول كند. ۱۳ ـ صله‌‌اش را جبران كند. ۱۴ ـ نعمتش را سپاس گويد. ۱۵ ـ به‌‌خوبى و شايستگى ياريش كند. ۱۶ ـ ناموسش را نگهبان باشد. ۱۷ ـ حاجتش را برآورده سازد. ۱۸ ـ درخواستش را حتى‌‌الامكان لباس عمل بپوشاند. ۱۹ ـ عطسه‌‌اش را رحمك‌‌اللّه‌‌ گويد. ۲۰ ـ گمشده‌‌اش را راهنما باشد. ۲۱ ـ به‌‌سلامش پاسخ گويد. ۲۲ ـ با او خوش سخن باشد. ۲۳ ـ نعمتش را پاسخ دهد. ۲۴ ـ قسمش را بپذيرد. ۲۵ ـ با دوستانش دوست بوده دشمنى نكند. ۲۶ ـ در دو حال ستم‌‌كارى و ستم‌‌ديدگى ياريش كند كه ياريش در ستم‌‌كارى اين است كه او را از ستم باز دارد و در ستم‌‌ديدگى اين‌‌كه او را در بازستاندن حقش يارى كند. ۲۷ ـ او را در گرفتارى‌‌ها تنها نگذارد. ۲۸ ـ خوارش نسازد. ۲۹ ـ آن‌‌چه را براى خودش مى‌‌پسندد براى او نيز بپسندد ۳۰ ـ و از آن‌‌چه ناپسندش آيد براى او نيز نپسندد. و اگر كسى از شما يكى از اين حقوق برادرى را رها كند به‌‌روز رستاخيز از او مطالبه خواهد كرد، و خدا هم عليه او حكم خواهد فرمود.