مسئله ۹۰۷

مسئله ۹۰۷

بسيارى از اين حقوق متقابل و هم‌‌آهنگ است كه اگر برادر دينيت آن را نسبت به‌‌شما رعايت نكرد شما نيز لازم نيست آن را نسبت به‌‌او رعايت كنى، ولى بعضى از آن‌‌ها به‌‌طور كلى و مطلق واجب است، مثلاً اگر او شما را در ستم‌‌ديدگيتان كمك نكرد بر شما واجب است به‌‌او كمك كنى، و اگر او نسبت به‌‌شما حفظ‌‌الغيب نكرد شما بايستى حفظ‌‌الغيب او را مراعات كنى، و اگر ناموس و يا مال و عرض و آبروى شما را حفظ نكرد شما بايد حفظ كنى، و بالاخره برحسب موازين شرع معلوم است كه كدام‌‌يك از اين سى حق واجب مستقل است و كدامين آن‌‌ها واجب هم‌‌آهنگ و متقابل.