مسئله ۹۱۰

مسئله ۹۱۰

افشاگرى گناهان سرّى در حضور گناه‌‌كار و گروهى كه از گناهش آگاهى ندارند نيز مانند غيبتش حرام است، بلكه احيانا گناهش بيشتر است كه در غيبتش گاه آگاه نمى‌‌شود و رنجشى ندارد، و اين‌‌جا كه در حضورش افشاگرى مى‌‌شود بسى سخت‌‌تر است، گرچه احيانا غيبتش بدتر از افشاگرى در حضور او است، زيرا در صورت حضور امكان دفاع از خود را دارد ولى در غيبت خصوصا در صورتى كه آگاه نشود اين امكان هم از او سلب شده است، و اين‌‌جا هم استثنائات غيبت با تفاصيل گذشته جارى است.