مسئله ۹۱۷

مسئله ۹۱۷

بدترين اذيت كردن، اذيت به‌‌خدا و رسول است كه مهم‌‌ترين مصداق آن رها كردن قرآن کريم است، و اگر به‌‌جاى توجه نمودن به‌‌معانى قرآن و عمل به‌‌آن‌‌ها، تنها به‌‌حفظ و قرائت قرآن همت گماشته و از محتواى آن بى‌‌خبربماند و يا بدتر از آن كه خلاف محتوايش بگويد يا عمل نمايد. بدترين گناه و از اهمّ محرمات مى‌‌باشد حرام است.