مسئله ۹۱۸

مسئله ۹۱۸

«لهو»، اعراض و روى‌‌گردانيدن از حق است، و چون وظيفه‌‌ى مسلمان انجام واجبات و دورى از محرمات است هر كارى كه موجب ترك واجب يا انجام حرام باشد لهو و حرام است.