مسئله ۹۲۹

مسئله ۹۲۹

و بالاخره هر كارى كه انسان را در انجام تكليفش سست كند تا چه رسد كه از آن بازدارد «إثم» است و برحسب آيات حرمت «إثم» به‌‌طور كلى حرام است. و هر چه و هر كارى كه مكلف را به‌‌آسانى دچار فعل حرام و يا ترك واجب كند «مَيْسِر» باطل‌‌است كه شكّى در حرمتش نيست ، و در برابرش اگر كارى انجام واجب و يا ترك حرام را آسان سازد حق است، و اين حق و باطل حقشّ با مقدمات مشكل حق‌‌تر و باطلش نيز با مقدمات مشكل باطل‌‌تر است. و چنان‌‌كه واجبات و يا محرمات با يكديگر برابر نيستند، مقدمات آن‌‌ها نيز چنان است. كه هر كدام مراتب و در جايى را دارند.