مسئله ۹۳۲

مسئله ۹۳۲

«لَهْو» داراى دو بعد است، كه باز داشتن از واجبات زندگى، و بازداشتن از واجبات عبادتى، كه هر دو در بازدارى و لاابالى كردن انسان در انجام وظايف الهى همآهنگ‌‌اند، خصوصا مجالس عيش و عشرت و طرب كه توأم با رقص و ساز و آواز است، و بالاخص كه با شركت زنان در ميان مردان باشد، اين‌‌گونه مجالس قدر مسلم لهو و حرامِ چند بعدى است.