مسئله ۹۴۰

مسئله ۹۴۰

چنان‌‌كه گفتيم «لهو» در تمامى چهره‌‌هايش گناه است حتى اگر در صيدى با جان حيوانات بازى كنى بدون آن‌‌كه نيازى به‌‌گوشت آنان داشته باشى والاّ اين صيد حرام است كه بازى كردن با جان حيوانات خود ستمى افزون بر لهو است.