مسئله ۹۴۱

مسئله ۹۴۱

كبوتربازى نيز در زمينه‌‌اى كه لهو باشد حرام است، مگر در صورتى كه لهو نبوده و صرفا با پرواز دادن كبوتران تفريحى حلال انجام دهى، كه شما را از وظايف شرعى باز نمى‌‌دارد، به‌‌شرط اين‌‌كه به‌‌كبوترهاى ديگران با كبوترهاى جلادّتان دست درازى نكنيد.