مسئله ۹۴۳

مسئله ۹۴۳

كمك به‌‌ظالم اگر اثرى واجب‌‌تر از ترك اين كمك داشته باشد جايز بلكه واجب است، كه مثلاً با كمك كوچكى به‌‌ظالم از ظلم بزرگى هم‌‌چون آدم‌‌كشى و مانند آن جلوگيرى كنى.