مسئله ۹۵۵

مسئله ۹۵۵

براى مردان پوشيدن لباس‌‌هاى مخصوص زنان و نيز براى زنان پوشيدن لباس‌‌هاى مخصوص مردان حرام است، و هم‌‌چنين است لباس‌‌هاى شهرت كه انسان را انگشت‌‌نما كند و موجب غيبت و يا تهمت و يا استهزا گردد.