مسئله ۹۵۷

مسئله ۹۵۷

دادن و گرفتن پولى در برابر كارى كه دستمزدش را از دولت و يا ديگرى گرفته و يا مى‌‌گيرد نيز حرام است، ولى رشوه نيست، زيرا رشوه از نظر كتاب و سنت تنها در حكم قاضى شرعى است، و در غير اين صورت حرمتش كم‌‌تر است، كه مثلاً كارمند دولتى كه واجب است كارهاى مراجعه كنندگان را در برابر حقوقى كه از دولت مى‌‌گيرد انجام دهد، اگر مالى در برابر انجام وظيفه‌‌اش بگيرد، حرام است، و اگر هم در برابر زودتر انجام دادن كارش مزدى بگيرد چنان‌‌چه موجب تأخير حق ديگران باشد نيز حرام است، مگر در صورتى كه به‌‌عنوان اضافه كارى كه حق ديگران را ضايع نمى‌‌كند مزدى بگيرد كه اشكالى ندارد، و بالاخره مفت‌‌خوارى به‌‌تمامى اقسامش حرام است گرچه مراتب حرمت برحسب مراتب مفت‌‌خوارى متفاوت است.