مسئله ۹۶۲

مسئله ۹۶۲

كتاب‌‌ها و نوارهاى صوتى و تصويرى و مانند اين‌‌ها اگر از عوامل گمراهى و لهو و نابسامانى است، نيز مانند عوامل مستى و ساير وسايل حرام، حرام است. مگر اين‌‌كه اين‌‌گونه كتاب‌‌هاى گمراه‌‌كننده براى نقض و رد آن‌‌ها باشد كه واجب است.