مسئله ۹۶۳

مسئله ۹۶۳

روغن‌‌هاى خوردنى و مانند آن‌‌ها از خوردنى‌‌ها و آشاميدنى‌‌ها كه به‌‌علت نجس يا متنجس بودن و يا غصب و مانند اين‌‌ها خوردن يا آشاميدنشان حرام است ، خريد و فروش آن‌‌ها نيز حرام است مگر در صورتى كه در مورد غير غصب به‌‌مصرفى حلال غير خوردن و آشاميدن برسد، ولى در مورد غصب مصرفش به‌‌هيچ‌‌وجه حلال نيست و خوراندن آن‌‌ها به‌‌ديگران نيز حرام است.