مسئله ۹۶۴

مسئله ۹۶۴

فروختن انگور به‌‌كسى كه مى‌‌دانى و يا احتمال عقلانى و عرفى مى‌‌دهى كه براى شراب‌‌سازى مى‌‌خرد حرام است و هم‌‌چنين است فروختن هر چيز حلالى كه مى‌‌دانى خريدار از آن استفاده‌‌ى حرام مى‌‌كند تا چه رسد كه انگور را براى شراب سازى بفروشى، همه‌‌ى اين‌‌ها زير پوشش «شفاعة سيِّئه»: ميانجى‌‌گرى بد، و نيز «لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ» (سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۳) به‌‌عنوان كمك بر حرام و وسيله‌‌ى حرام بودن به‌‌طور كلى حرام است.