مسئله ۹۶۵

مسئله ۹۶۵

فروختن وسايل قتل و غارت به‌‌قاتلان و غارت گران چه كافر و چه مسلمان حرام است كه اين هم به‌‌عنوان كمك به‌‌حرام و وسيله‌‌ى كار حرام شدن ممنوع است.