مسئله ۹۶۸

مسئله ۹۶۸

تمامى انواع كلاه‌‌بردارى‌‌ها و گول زدن مردم حرام است، چه با كلاه شرعى باشد! كه چه بدتر و ناهنجارتر، و چه با كلاه عرفى، كه همه اين دوز و كلك‌‌ها براى مفت‌‌خوارى و يا بيش از حق از مردم گرفتن است كه تماما باطل و حرام است و براساس آياتى مانند: «لا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» به‌‌طور كلى ممنوع است.