مسئله ۹۷۰

مسئله ۹۷۰

«الفواحش» گناهان تجاوزگر است، كه يا تجاوز به‌‌ديگرى است هم‌‌چون قتل و سرقت و تهمت و غيبت و اضلال و افساد و مانندشان، و يا متجاوز از حد معمولى است مانند شرابخوارى، و يا مشتمل بر هر دوگونه تجاوز است كه واويلا، و آن‌‌چه برشمرديم اگر موجب تجاوز بر ديگران باشد ـ جملگى از دو نظر تجاوزگر و حرام است.