مسئله ۹۷۵

مسئله ۹۷۵

«وَ أنْ تَقُولُوا عَلَى اللّه‌‌ ما لا تَعْلَمُونَ» كه آن‌‌چه را از راه وحى رسالت و كتاب و سنت نمى‌‌دانيد به‌‌خدا نسبت بدهيد مشمول اين آيه است كه دروغ بستن و افتراى به‌‌خدا است، و واويلا از شرعمدارانى كه چيزى را بدون آن‌‌كه دليلى درست برآن از كتاب و سنت داشته باشند و يا فتاوى و نظراتى را برخلاف كتاب اللّه‌‌ و يا سنت قطعيّه به‌‌شرع خدا نسبت مى‌‌دهند كه اعوذُبِاللهِ اَنْ اَكوُنَ مِنَ الجاهِلين.