مسئله ۹۷۷

مسئله ۹۷۷

اگر كسى به‌‌جان يا مال و يا آبروى شما تجاوز كرد، شما حق داريد به‌‌همان اندازه جبران كنيد البته اگر با عفو و گذشت بتوانيد او را از گناه باز داريد، بسيار خوب، بلكه از باب نهى از منكر واجب است.