مسئله ۹۷۸

مسئله ۹۷۸

جبران تجاوز شخصى، محدود به‌‌جاهايى است كه اشكال ديگرى در كار نباشد، كه اگر كسى به‌‌شما تهمت زد يا غيبت كرد يا فحش داد، شما نمى‌‌توانيد با تهمت و غيبت يا فحشِ مشابه جبرانش كنى، و يا اگر بى‌‌حيايى به‌‌ناموس كسى تجاوز كرد آن‌‌كس حق ندارد به‌‌ناموس او تجاوز كند! يا اگر به‌‌شما دروغى گفت شما نمى‌‌توانيد به‌‌همان اندازه به‌‌او دروغ بگويى، و در مانند اين موارد پاسخگويى تجاوز تنها جبران به‌‌تجاوز مشابه نيست، بلكه دراين موارد كلاً احكامى ديگر جارى است كه در باب حدود و تعزيرات شرعى حكم اين افراد مشخص شده است.