مسئله ۹۸۰

مسئله ۹۸۰

اگر كسى به‌‌شما هجوم جانى كرد و قصد كشتن شما را نمود واجب است تا حد امكان از خود دفاع كنيد، و اگر تنها به‌‌عنوان دفاعتان طرف كشته شد، خون‌‌بهايى نداشته و اشكالى هم ندارد.