مسئله ۹۸۳

مسئله ۹۸۳

اگر شما بر دزد پيروز شديد ديگر حق نداريد او را تنبيه كنيد و يا به‌‌محاكم شرعى تحويلش دهيد زيرا اولاً چيزى ندزديده، و اگر هم دزديده بود تنها با شهادت دو شاهد عادل مى‌‌توانيد نزد حاكم شرع دزدى او را ثابت كنيد،بنابراين فقط وظيفه‌‌ى شما اين است كه او را نصيحت نماييد و رهايش كنيد.