مسئله ۹۸۸

مسئله ۹۸۸

اگر حاكم شرع بدون شهادت چهار مرد عادل كه خودشان عمل جنسى زنا را ديده باشند، حدى را جارى كند، بايد خودش به‌‌همان حد و حدِّ افتراء محكوم و مبتلا گردد، گرچه خودش با دو نفر ديگر جريان را ديده باشند، تا چه رسد به‌‌علم شخصى كه از قرائنى به‌‌دست آيد، زيرا آيات حد (۴:۱۵) و (۲۴/۴و۱۳) آن را در انحصار شهادت چهار مرد عادل دانسته كه اين هم در پنهان امكان ندارد، و اصولاً حد جنسى براى اين است كه مبادا مجتمع اسلامى به‌‌گونه‌‌اى بى‌‌عفت شود كه علنا عمل جنسى طورى انجام داده شود كه امكان ديدن چهار مرد عادل در اين زمينه وجود داشته باشد، در اين صورت علم قاضى و فراترش اقرار چهارگانه‌‌ى زناكار هرگز جاى شهادت را نمى‌‌گيرد، بااين‌‌كه علم در صورت اقرار عادى، به‌‌ويژه تكرارش، حتى از علمى كه با شهادت حاصل مى‌‌شود احيانا بيشتر است وليكن اثبات‌‌كننده حدّ نيست كه بايد او را ارشاد و نهى از منكر نمود. و بالاخره تنها علم و يا اطمينانى كه برمبناى شهادتى عادلانه باشد در حد مورد قبول است.