مسئله ۹۹۸

مسئله ۹۹۸

پيوند اعضاى شخص مبتلا به‌‌مرگ مسلم مغزى يا قلبى به‌‌ديگرى در صورت ضرورتش در صورتى جايز است كه مرگش حتمى باشد و هرگز احتمال ادامه‌‌ى زندگى براى او نباشد، ولى در صورت احتمال ادامه‌‌ى زندگى به‌‌هيچ‌‌وجه قطع عضوى از او و پيوندش به‌‌ديگرى جايز نيست.
و در صورت امكان و توان ـ چنان‌‌كه تئورى جديد نشان مى‌‌دهد ـ ساختن بدن بى‌‌روح انسانى براى پيوندهاى ضرورى واجب است، كه در اين صورت پيوند اعضاى مردگان و مثله كردن آن‌‌ها در مورد عدم ضرورت جايز نيست.