ترتیل

آبان ۱۲, ۱۳۹۵

جلسه ۱: چگونگی برخورد با قرآن برای به‌دست‌آوردن معارف بی‌نظیرش

[…]
خرداد ۴, ۱۳۹۷

ورتل القرآن ترتیلاً

قرآن برای قالب‌ها نیست، برای گوش نیست، برای زبان نیست، برای نوشتن نیست. این نوشتن برای دیدن است. این خواندن برای گوش کردن است. خواندن و گوش کردن برای فهمیدن است. فهمیدن برای تفکر کردن و تعقل کردن است. و بعداً به مرحله صدر، صدر انسان و سینه روح را منشرح کردن است. و بعداً در قلب وارد شدن است. و مرحله عالی‌تر این است که قلب ما فؤاد گردد.
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۲: چگونگی برخورد با قرآن برای به‌دست‌آوردن معارف بی‌نظیرش

[…]