قسم های قرآنی

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۲۸: بیان وبرهان بودن قرآن

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۳۱: قطعی الدلالة بودن قران

[…]