ماده اولیه

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۳: خدا شناسی

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۵: خدا شناسی

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۶: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۹۲: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)

[…]